Easy Ribbed Crochet Leg Warmers Tutorial

Print Friendly and PDF

Hooray for 2014! The holiday rush is over but spring is still far away so there is no better time to make something that will keep you warm the rest of the winter. I have put together for you a tutorial for ribbed crochet leg warmers. The leg warmers look a little like they have been knitted and they are really easy to make. This was my project for January 1st and I was amazed how quickly I finished them. Now I want to share a tutorial of the crochet leg warmers with you to try out as well.

***

Hõissa 2014. aasta! Kiire pühade aeg on möödas, aga kevad on veel kaugel, nii et praegu on just õige aeg teha omale midagi sellist, mis hoiab jalad kevadeni soojas. Olen teie jaoks kokku pannud õpetuse, kuidas heegeldada "soonikulised" säärised. Säärised näevad peaaegu sellised välja, nagu need oleks kootud ning neid on tõeliselt lihtne teha. See oli minu projekt 1. jaanuariks ja ma olin hämmastunud, kui kiiresti need valmis said. Mõtlesingi, et on hea idee sellest teha väike õpetus, et ka teie saaksite proovida.  

As I have heard from the news at the moment northern America struggles with extreme weather conditions, people do not remember seeing winters this cold, there are ice storms, the heating systems quit working and people are trying to avoid frostbites. This is actually a normal winter for us. In 2010 for example the snow came at the end of October and melted in mid April. But this year the winter in Estonia is extreme in a different way. I do not remember a winter this warm! We saw snow for a day at the beginning of Decemeber and it melted the next day. The grass is still green, just recently people still found chanterelles from the forest and I can already see the tips of the tulips in my garden. My older daughter is really dissappointed with the winter this year. Last winter she spent so much time playing outside with her friends but this year she rather does indoor activities. 

*** 

Nagu uudistes kuulda, siis Põhja-Ameerika vaevleb ekstreemsete ilmaolude käes, inimesed ei mäleta nii külma talve. Küttesüsteemid lakkavad töötamast ja püütakse välitda külmakahjustusi. Ja meie talv on siis teistpidi ektsreemne - nii soe! Muru on üsna roheline ja tulbid on juba aias ninad mullast välja pistnud. Mu vanem tütar on selles talves tõeliselt pettunud. Eelmisel aastal mängis ta nii palju õues oma sõpradega, kuid sellel aastal ta leiab, et toas on parem, kuna õues pole midagi teha.   

Tutorial / juhend

Let us begin with the tutorial for the ribbed crochet leg warmers.

I happened to have at home five skeins of red worsted weight yarn (100% wool). For this project I needed almost 200g (7 oz). But the amount of yarn depends on the length of the leg warmers and on the size of your leg. I used a 5 mm hook (U.S. no 8). You also need a yarn needle, scissors and four buttons.

***

Mul juhtus kodus olema 5 tokki punast jämedat villast lõnga. Selle prjekti jaoks kulus mul peaaegu 200 grammi. Kuid vajalik lõngakogus sõltub siiski säärise pikkusest ning sääre ümbermõõdust. Mina kasutasin nr 5 heegelnõela. Vaja läheb ka sukanõela, kääre ja 4 nööpi.

I started with 55 chain stitches but make as many stitches as you need to achieve the length that you want. You will crochet the leg warmers lenghtwise back and forth and not in rounds.

***

Mina alustasin 55 ahelsilmusega, aga tee nii palju silmuseid kui vaja, et saavutada soovitud säärise pikkus. Säärised heegeldatakse pikkupidi edasi-tagasi, mitte ringselt.

Make a single crochet stitch (abbrev: SC) to the second stitch from the hook and crochet the whole row with single crochet stitches. In my case I had 54 SC in a row.

***

Tee kinnissilmus (ks) heegelnõela poolt teise ahelsilmusesse ja heegelda kogu rida kinnissilmustega. Minu töö puhul oli reas kokku 54 kinnissilmust.Turn and make one chain stitch to the beginning of the row (hereafter start every new row with one chain stitch). You will achieve the ribbed look by crocheting back loops only on each row. Make a SC to the last SC from the previous row and continue the row with SC in back loops only. 

*** 

Keera ja tee rea algusesse üks ahelsilmus (edaspidi alusta iga rida ühe ahelsilmusega). Soonikulaadse pinna saavutad nii, kui heegeldad kinnissilmused ainult läbi tagumiste aasade ("back loop" pildil).  Heegelda teine rida kinnissilmustega läbi tagumiste aasade.

Repeat the previous step on each row until you have achieved the desired width of the piece to fit around your leg. But make sure that you have an odd number of rows (this is necessary for cleaner look when you sew the piece together). I ended up making 35 rows of single crochet stitches. Also keep in mind that the piece may stretch so make enough rows to fit tightly around your leg.

***

Korda eelmist sammu senikaua, kuni oled saavutanud laiuse, mis mahub sinu sääre  ümber. Siiski kontrolli, et kinnissilmustega ridu tuleb paaritu arv (see on vajalik viimistletud välimuse jaoks, kui hakkad säärist kokku õmblema). Minul tuli kokku 35 rida. Pea meeles, et töö võib venida ning tee see just nii lai, et sobiks üsna tihedalt sääre ümber. 

I made a little placket with buttonholes for my leg warmers but you can just embellish the leg warmers with some buttons and not to make the placket. The leg warmers are stretchy enough to put them on.

***

Mina tegin sääristele ka väikese nööpaukudega liistu, kuid võib ka säärise lihtsalt ilma liistu tegemata mõne nööbiga kaunistada. Säärised on piisavalt venivad, et niisama jalga tõmmata.   

Right leg warmer: After you have finished your last row, do not fasten off the yarn. Continue to crochet the placket. Still crochet only back loops.
Row 1: one chain stitch,  10 SC, turn.
Row 2: one chain stitch. 2 SC, 2 chain stitches, skip 2 SC and make 2 SC (first buttonhole), 2 chain stitches, skip 2 SC and make 2 SC (second buttonhole). Turn
Row 3: one chain stitch, 10 SC. Fasten off and hide the yarn end.

***

Parem sääris: Kui oled viimase rea lõpetanud, siis ära lõnga katkesta, vaid jätka nööbiliistu heegeldamist. Endiselt heegelda kõik silmused tagumistesse aasadesse.
Rida 1: Alusta rida ühe ahelsilmusega ja heegelda 10 ks, pööra.
Rida 2: alusta ühe ahelsilmusega, heegelda 2 ks, tee kaks ahelsilmust, jäta 2 ks vahele ning tee 2 ks (esimene nööpauk), 2 ahelsilmust, 2 ks vahele ja 2 ks (teine nööpauk). Pööra.
Rida 3: üks ahelsilmus, 10 ks. Katkesta lõng ja peida lõngaotsad.

Left leg warmer: Fasten off the yarn after you have achieved the width. We will make the placket to the other end of the row than for the right leg warmer. Now take the yarn and make a slip knot, count 10 stitches from the other end of the row. Insert your hook into the back loop of the tenth stitch, pick up the yarn to make the first SC. Continue to crochet like with the right leg warmer.  Hide the yarn ends.

***

Vasak sääris: Katkesta lõng, kui oled soovitud laiuse saavutanud. Sellel teeme nööbiliistu teise rea otsa, kui paremal säärisel. Nüüd tee üks ahelsilmus, loenda 10 silmust rea lõpust tagasi. Vii heegelnõel läbi kümnenda silmuse tagumise aasa, too lõng läbi aasa, et teha esimene kinnissilmus. Jätka heegeldamist nagu parema säärise puhul. Peida kõik lahtised lõngaotsad.  


Now you need to sew two sides together of the leg warmers to make a tube. Your piece has a front side and a back side. You can tell the difference by looking at the very first row. We will sew the piece together on the front side. We will make a invisible join so the the leg warmer will look seamless and it looks like it has been crocheted in rounds.

***

Nüüd peab kaks külge omavahel toruks kokku õmblema, et sääris valmis teha. Tükil on esikülg ja tagakülg. Erinevust näeb vaadates kõige esimest rida. Me õmbleme töö kokku esiküljel (front side). Teeme nähtamatu õmbluse, nii et kui sääris on valmis, siis tundub, nagu oleks see heegeldatud ringselt.  
Use the same colour yarn to sew the piece together. I have made a demostration with white yarn so it would be easier for you to understand the technique.

Start sewing from the bottom of the leg warmer. First attach the yarn and start from the corner of the very first row. Now bring the needle through the back loops of the first and second SC of the last row (see picture 2). Then bring the needle behind the first stitch of the first row (picture 1).

Now bring the needle through the back loops of the second and third SC of the last row and again behind the next stitch of the first row. This will form loops that resemble a crochet stitch. Continue to sew like this. When you pull the yarn tight you will see that the seam will look like the other ribs of the piece. If you made the placket sew until you have reached it. Fasten the yarn, hide it inside the piece and cut it off.

***

Õmblemiseks kasuta sama lõnga. Mina tegin demonstratsiooni mõttes valge lõngaga. 

Alusta õmblemist säärise alläärest. Kõigepealt kinnita lõng ja alusta kõige esimese rea nurgast. Too nõel läbi viimase rea esimese ja teise kinnissilmuse tagumiste aasade (vt pilt 2). Seejärel vii nõel läbi esimese rea esimese silmuse tagant (pilt 1). 

Nüüd too nõel läbi viimase rea teise ja kolmanda kinnissilmuse tagumiste aasade ja jälle esimese rea järgmise silmuse tagant. See moodustab aasad, mis näevad välja nagu heegelsilmused. Jätka selliselt õmblemist. Kui lõnga pingutad, siis näed, et õmblus näeb välja nagu teised soonikuribid. Kui tegid nööbiliistu, siis õmble kuni selleni, kinnita lõngaots, peida töö sisse ja lõika ära.


As a finishing touch sew couple of cute buttons on and you are done! I did not have at home four buttons of the same kind but I think that different buttons give the leg warmer even a more fun look. Don't you think?

***

Viimaseks viimistluseks õmble kaks nööpi paika ja ongi valmis! Mul ei olnud kodus nelja samasugust nööpi, aga erinevad nööbid annavadki sääristele lõbusama välimuse. Kas ei tundu nii? It would be great to see the pics of your leg warmers that you have made according to my tutorial! Send them to me by e-mail, or share them on my Facebook page Do not hesitate to pop me an e-mail or write a comment if you have any questions about the tutorial.

***

Oleks tore näha ka pilte teie sääristest, mis olete minu õpetuse järgi teinud. Saatke need mulle e-mailile või jagage minuga Facebookis. Kui õpetuse kohta tekib küsimusi, siis saatke julgelt mulle e-mail või kirjutage postituse all kommentaaris.
 

 

No comments:

Post a Comment

Back To Top